Forum

Primærfaner

 
7 styringsområder behøves for et funksjonsdyktig samfunn. 7 områder styrt av departementer og 7 parallelle områder styrt av stortingskomitéer. I statsbudsjettet heter departementenes områder programområder og stortingskomitéenes politikkområder.
  Forum Emner Innlegg Siste innlegg
Ingen nye

BFD Barne og familiedepartementet har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Familie- og kulturkomiteen

Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker, herunder saker om gjeldsordning, idrett, kirke, tros- og livssynssamfunn, kultur og kulturminner.
0
0
Ingen nye

KD Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

KUD Kulturdepartementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

0
0
Ingen nye

ASD Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

LMD Landbruks- og matdepartementet har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

NFD Nærings- og fiskeridepartementet utformer en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk.

Arbeids- og sosialkomiteen

Komiteens arbeidsområder er arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Næringskomiteen

Komiteens arbeidsområder er nærings-, industri- og handelsvirksomhet, skipsfart, statlig eierskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske.

Energi- og miljøkomiteen

Komiteens arbeidsområder er olje, energi, vassdrag og miljøvern.

0
0
Ingen nye

FIN Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Finanskomiteen

Komiteens arbeidsområde er økonomisk politikk, formues- og gjeldsforvaltning, finansadministrasjon, finansmarked, regnskap og revisjon, folketrygdens inntekter, skatter, avgifter og toll og bevilgninger til Stortinget.

0
0
Ingen nye

SMK Statsministerens kontor er Statsrådets og Regjeringens felleskontor. Det bistår statsministeren i å lede og samordne Regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene, statsrådets møter hos Kongen. Det samordner kontakten mellom regjeringen og Stortinget og regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer. Det bistår statsministeren i hennes internasjonale arbeid og har arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.

KMD Kommunal og moderniseringsdepartementet har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for fylkesmennene, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning.

0
0
Ingen nye

HO Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

JD Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

FD Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

KLD Klima- og miljødepartementet ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Helse- og omsorgskomiteen

Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Justiskomiteen

Komiteens arbeidsområder er rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning, alminnelig sivillovgivning og meldinger fra Norges institusjon for menneskerettigheter og andre saker som gjelder institusjonens virksomhet.

Utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens arbeidsområder er utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, meldinger fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og andre saker om nemndas virksomhet, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard eller i andre polarområder og – i alminnelighet – saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner.

Europautvalget

Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål.

0
0
Ingen nye

SD Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren, for riksveifergene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Komiteens arbeidsområder er innenlands transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, fritidsbåter og oppgaver under Kystverket.

0
0
 
I denne gruppen finner du alle forum som ikke passer inn andre steder.
  Forum Emner Innlegg Siste innlegg
Ingen nye

Dette er et forum for fabulering om hva slags fremtid Solidaritets medlemmer ser for seg.

0
0
Ingen nye

I dette forumet kan man diskutere ting som ikke passer inn i noen av de fora som er listet opp ovenfor.

2
3 Nytt emne
av Test Brukersen
2020-11-14 13:59
Nye innlegg
Ingen nye innlegg